Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Bestellen & bezorgen

Bestellen & bezorgen

Klantenservice

a. De door Aditio Gifts bij de levering van het overeengekomen product opgegeven specificaties en termijnen zijn globaal en informatief en nimmer te beschouwen als fataal voor het door Aditio Gifts te leveren product, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Aditio Gifts verbindt zich ertoe zich in te spannen overeenkomstig de aangegeven specificaties en termijnen te leveren. Bij overschrijding bestaat evenwel geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.


b. Indien partijen een bindende termijn voor levering overeen zijn gekomen, is Aditio Gifts in geval van overschrijding daarvan eerst in verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund alsnog na te komen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij partijen dit vooraf nadrukkelijk overeen zijn gekomen.


c. De in de overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens Aditio Gifts of de periode waarin Aditio Gifts gerechtigd is zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen.


d. Producten worden in beginsel bij de koper afgeleverd door (medewerkers van) Aditio Gifts dan wel door derden. De ontvanger dient de pakbon te tekenen als bevestiging van ontvangst van de producten.


e. Indien Aditio Gifts en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Aditio Gifts de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft Aditio Gifts aan die verplichting voldaan door de producten eenmaal op het adres aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de opdrachtgever. Aditio Gifts is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die het product ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging de producten niet in ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent aflevering met dien verstande dat het risico van de zaak overgaat op de opdrachtgever vanaf het tijdstip dat de producten ter aflevering aan het opgegeven adres zijn aangeboden.


f. Het is Aditio Gifts toegestaan om de aflevering van producten in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor elk gedeelte gelden afzonderlijk de bepalingen omtrent aflevering in deze voorwaarden.


g. Aflevering kan ook geschieden op afhaal, maar alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen. Afhaal gebeurt dan doordat Aditio Gifts de producten op een door een op hem bepaalde plaats gereed zet waar deze producten na ondertekening van een ontvangstbewijs door de opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen. Indien een periode verstrijkt van 8 dagen nadat Aditio Gifts de opdrachtgever heeft gemeld dat de producten voor aflevering gereed staan zonder dat deze producten door de opdrachtgever worden opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever. Voorts wordt de opdrachtgever Aditio Gifts vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het factuurbedrag per week of een gedeelte daarvan dat de producten op het terrein gereed staan.


h. Nadat de producten ontvangen zijn, zijn deze voor risico van de opdrachtgever.