Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Retourneren

Retourneren

Klantenservice

a. Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en of de producten uitwendig waarneembare gebreken vertonen. Dergelijke gebreken dienen onverwijld op de pakbon, dan wel onverwijld per mail, aan Aditio Gifts gemeld te worden. Indien op de pakbon dan wel onverwijld per mail geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn vermeld, wordt vermoed dat de producten zonder dergelijke gebreken zijn afgeleverd.


b. Niet-uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 2 weken na ontdekking of op het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden aan Aditio Gifts worden gemeld. Melding van niet uiterlijk waarneembare gebreken dienen in elk geval te geschieden binnen een termijn van 3 maanden na aflevering. Na verloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen vordering meer instellen jegens Aditio Gifts op de grond dat de producten gebreken vertonen of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoorden. Hieronder is in elk geval begrepen een vordering strekkende tot herstel c.q. vervanging van de zaak, schadevergoeding of het beroep op ontbinding van de overeenkomst.


c. Bij tijdige melding van gebreken zal Aditio Gifts, indien en voor zover de melding naar zijn oordeel gegrond is, overgaan tot herstel of vervanging van het gebrek, tenzij de vergoeding van de waardevermindering van het product als een gevolg van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Aditio Gifts. In geen geval zal de waarde van de prestatie die Aditio Gifts verricht naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs van het gebrekkige gedeelte van het geleverde product overstijgen. Aditio Gifts is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebrek. Evenmin is Aditio Gifts gehouden enige andere prestatie te verrichten dan de prestatie die hij heeft gekozen ingevolge deze bepaling.


d. Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door Aditio Gifts, tenzij Aditio Gifts de zaken wenst terug te nemen als maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen. Indien Aditio Gifts en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, producten door de opdrachtgever geretourneerd mogen worden, zal opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De producten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich in de originele verpakking te bevinden. De kosten van retourzendingen inclusief transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de producten met instemming van Aditio Gifts zijn geretourneerd op basis van een gegronde melding van gebreken. Aditio Gifts zal de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten crediteren, verminderd met
de gemaakte kosten in verband met het terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de producten.


e. Gepersonaliseerde en/of bewerkte producten worden nooit retour genomen.