Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen

a. De door Aditio Gifts bij de levering van het overeengekomen product opgegeven specificaties en termijnen zijn globaal en informatief en nimmer te beschouwen als fataal voor het door Aditio Gifts te leveren product, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Aditio Gifts verbindt zich ertoe zich in te spannen overeenkomstig de aangegeven specificaties en termijnen te leveren. Bij overschrijding bestaat evenwel geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.


b. Indien partijen een bindende termijn voor levering overeen zijn gekomen, is Aditio Gifts in geval van overschrijding daarvan eerst in verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund alsnog na te komen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij partijen dit vooraf nadrukkelijk overeen zijn gekomen.


c. De in de overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens Aditio Gifts of de periode waarin Aditio Gifts gerechtigd is zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen.


d. Producten worden in beginsel bij de koper afgeleverd door (medewerkers van) Aditio Gifts dan wel door derden. De ontvanger dient de pakbon te tekenen als bevestiging van ontvangst van de producten.


e. Indien Aditio Gifts en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Aditio Gifts de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft Aditio Gifts aan die verplichting voldaan door de producten eenmaal op het adres aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de opdrachtgever. Aditio Gifts is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die het product ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging de producten niet in ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent aflevering met dien verstande dat het risico van de zaak overgaat op de opdrachtgever vanaf het tijdstip dat de producten ter aflevering aan het opgegeven adres zijn aangeboden.


f. Het is Aditio Gifts toegestaan om de aflevering van producten in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor elk gedeelte gelden afzonderlijk de bepalingen omtrent aflevering in deze voorwaarden.


g. Aflevering kan ook geschieden op afhaal, maar alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen. Afhaal gebeurt dan doordat Aditio Gifts de producten op een door een op hem bepaalde plaats gereed zet waar deze producten na ondertekening van een ontvangstbewijs door de opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen. Indien een periode verstrijkt van 8 dagen nadat Aditio Gifts de opdrachtgever heeft gemeld dat de producten voor aflevering gereed staan zonder dat deze producten door de opdrachtgever worden opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever. Voorts wordt de opdrachtgever Aditio Gifts vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het factuurbedrag per week of een gedeelte daarvan dat de producten op het terrein gereed staan.


h. Nadat de producten ontvangen zijn, zijn deze voor risico van de opdrachtgever.

a. Aditio Gifts behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van zijn verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.


b. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Indien de opdrachtgever aanleiding ziet de hoogte van de factuur te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op onjuistheid van de factuur.


c. Betaling geschiedt onder vermelding van het factuurnummer van de factuur waarvoor de betaling wordt verricht. Bij het ontbreken van de vermelding van het factuurnummer geldt het bepaalde in artikel 6:43 lid 2 BW.


d. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


e. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever derhalve zonder enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.


f. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Aditio Gifts met welke vordering ook van Aditio Gifts op de koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Aditio Gifts heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die hij heeft op de koper te verrekenen met eventuele vorderingen die de koper heeft op Aditio Gifts.

a. Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en of de producten uitwendig waarneembare gebreken vertonen. Dergelijke gebreken dienen onverwijld op de pakbon, dan wel onverwijld per mail, aan Aditio Gifts gemeld te worden. Indien op de pakbon dan wel onverwijld per mail geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn vermeld, wordt vermoed dat de producten zonder dergelijke gebreken zijn afgeleverd.


b. Niet-uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 2 weken na ontdekking of op het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden aan Aditio Gifts worden gemeld. Melding van niet uiterlijk waarneembare gebreken dienen in elk geval te geschieden binnen een termijn van 3 maanden na aflevering. Na verloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen vordering meer instellen jegens Aditio Gifts op de grond dat de producten gebreken vertonen of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoorden. Hieronder is in elk geval begrepen een vordering strekkende tot herstel c.q. vervanging van de zaak, schadevergoeding of het beroep op ontbinding van de overeenkomst.


c. Bij tijdige melding van gebreken zal Aditio Gifts, indien en voor zover de melding naar zijn oordeel gegrond is, overgaan tot herstel of vervanging van het gebrek, tenzij de vergoeding van de waardevermindering van het product als een gevolg van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Aditio Gifts. In geen geval zal de waarde van de prestatie die Aditio Gifts verricht naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs van het gebrekkige gedeelte van het geleverde product overstijgen. Aditio Gifts is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebrek. Evenmin is Aditio Gifts gehouden enige andere prestatie te verrichten dan de prestatie die hij heeft gekozen ingevolge deze bepaling.


d. Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door Aditio Gifts, tenzij Aditio Gifts de zaken wenst terug te nemen als maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen. Indien Aditio Gifts en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, producten door de opdrachtgever geretourneerd mogen worden, zal opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De producten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich in de originele verpakking te bevinden. De kosten van retourzendingen inclusief transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de producten met instemming van Aditio Gifts zijn geretourneerd op basis van een gegronde melding van gebreken. Aditio Gifts zal de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten crediteren, verminderd met
de gemaakte kosten in verband met het terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de producten.


e. Gepersonaliseerde en/of bewerkte producten worden nooit retour genomen.