Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Betaling

Betaling

Klantenservice

a. Aditio Gifts behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van zijn verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.


b. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Indien de opdrachtgever aanleiding ziet de hoogte van de factuur te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op onjuistheid van de factuur.


c. Betaling geschiedt onder vermelding van het factuurnummer van de factuur waarvoor de betaling wordt verricht. Bij het ontbreken van de vermelding van het factuurnummer geldt het bepaalde in artikel 6:43 lid 2 BW.


d. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


e. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever derhalve zonder enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.


f. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Aditio Gifts met welke vordering ook van Aditio Gifts op de koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Aditio Gifts heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die hij heeft op de koper te verrekenen met eventuele vorderingen die de koper heeft op Aditio Gifts.